Statut

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (N.N.88/2001.) Skupština "Hrvatske udruge kioska kiosk.hr" dana 18.03.2013. godine u Zagrebu donosi

 

S T A T U T
HRVATSKE UDRUGE KIOSKA kiosk.hr

 

I.                    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Hrvatske udruge kioska kiosk.hr ( u daljnjem tekstu Udruga ), ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Udruge, članstvo te prava, obveze i odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo Udruge, tijela Udruge - njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova, imovina i način stjecanja imovine, te prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka.
Udruga je organizirana kao nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija.

Članak 2.

            Naziv Udruge glasi: HRVATSKA UDRUGA KIOSKA kiosk.hr.
Skraćeni naziv Udruge glasi: HUK kiosk.hr.
Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga može rabiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: CROATIAN KIOSK ASSOCIATION kiosk.hr.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju određuju Upravni odbor Udruge posebnom odlukom.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Udrugu zastupaju Predsjednik Udruge, Predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik i Predsjednik Upravnog odbora predstavljaju i zastupaju Udrugu svaki pojedinačno.

Članak 4.

Udruga posjeduje dva pečata kvadratnog oblika s oblim rubovima, dimenzija 3,5cm x 3,5cm. Unutar pečata je upisan puni naziv Udruge i oznaka sjedišta, a u sredini je istaknut naziv kiosk.hr. U donjem dijelu pečata, do visine od 1 cm se nalaze naizmjenično crne i bijele kockice dimenzija 3mm x 3mm, a u donjem desnom kutu unutar kockica se nalazi krug s brojkom. Pečati se razlikuju prema brojki sadržanoj u krugu u donjem desnom kutu, na način da prvi pečat unutar kruga sadrži brojku 1, a drugi pečat sadrži brojku 2.

Članak 5.

            Rad Udruge je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovnim obavještavanjem članova Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge putem interneta ili drugim glasilom.

Članak 6.

            Udruga može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

 

II.                  CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 7.

Cilj osnivanja Udruge je poticanje i intenziviranje suradnje između članova te promicanje zajedničkih interesa kioska kao oblika male trgovine.

U svrhu ostvarivanja ciljeva  iz stavka 1. ovog članka Udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

- uspostavlja suradnju između članova Udruge, organizira susrete i stručne skupove radi razmjene iskustava i povećanja kvalitete usluge na području ovog oblika male trgovine,
- promiče zajednički nastup članova Udruge na tržištu radi ostvarenja povoljnijih uvjeta za obavljanje djelatnosti, predstavlja članove u odnosima s dobavljačima i veletrgovcima radi promicanja interesa članova i racionalizacije poslovanja,
-  zastupa članove u odnosima s tijelima javne vlasti,
- može razvijati suradnju sa institucijama i srodnim udrugama na području trgovine radi poticanja ostvarenja zajedničkih interesa,
- osigurava potrebna sredstva radi obavljanja vlastite djelatnosti.

Udruga može obavljati i svaku drugu djelatnost koja je usmjerena ostvarivanju ciljeva, sukladno Zakonu o udrugama i drugim posebnim zakonima Republike Hrvatske.

            Udruga može radi obavljanja određenih gospodarskih djelatnosti osnovati i trgovačko društvo, u skladu s pozitivnim propisima.

 

III.                ČLANOVI UDRUGE - PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 8.

Članom Udruge može postati fizička ili pravna osoba koja djelatnost trgovine na malo obavlja u obliku definiranom kao kiosk, sukladno Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za trgovinu, te kojemu se barem 60 % od ukupnog iznosa prometa sastoji od tiskovina, duhanskih prerađevina i vrijednosnica.
Osoba koja želi postati članom Udruge podnosi u pisanom obliku zahtjev Upravnom odboru Udruge i potpisuje pristupnicu kojom izjavljuje da prihvaća Ciljeve i Statut Udruge i da će sukladno njima djelovati. Upravni odbor na svojoj sjednici donosi odluku o primitku u članstvo Udruge nakon što utvrdi da osoba koja želi postati članom ispunjava sve uvjete propisane ovim statutom. Članom Udruge postaje se danom upisa u Registar članova Udruge. Upravni odbor ima pravo uskratiti članstvo potencijalnom članu ako smatra da bi član mogao štetiti ugledu i interesima Udruge ili postoji sumnja da bi mogao djelovati protivno ciljevima zbog kojih je Udruga osnovana.
Svi članovi Udruge imaju pravo na člansku iskaznicu kojom potvrđuju članstvo u Udruzi i sudjeluju u radu Udruge, a u slučaju potrebe izdaje se potvrda o članstvu na njihov zahtjev.

Članak 9.

Osnovne kategorije članstva jesu:

  1. redovni

2)       počasni
Visinu godišnje članarine za sve redovne članove određuje Upravni odbor Udruge.
Članarina se plaća kvartalno.

Članak 10.

Počasne članove Udruge imenuje Upravni odbor Udruge, na temelju njihova doprinosa boljem radu Udruge ili ciljevima Udruge. Počasni članovi mogu biti pozivani da sudjeluju u radu tijela Udruge, ali bez prava glasa. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 11.

            Registar članova Udruge vodi Predsjednik Udruge.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti  člana Udruge su:
- birati i biti biran u tijela Udruge,
- sudjelovati u aktivnostima Udruge,
- sudjelovati u radu Skupštine,
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
- pridržavati se svih odluka Upravnog odbora Udruge,
- pridonositi uspješnom obavljanju zadaća i ispunjenju ciljeva iz programa Udruge,
- predlagati razmatranje pitanja iz djelokruga Udruge,
- koristiti se pogodnostima koje je Udruga stekla na dobrobit svih,
- djelovati u skladom s načelom lojalnosti prema Udruzi i ostalim članovima Udruge,
- redovito plaćati članarinu,
- čuvati i podizati ugled Udruge,
- čuvati poslovnu tajnu,
- nadoknaditi štetu koju je eventualno izazvao svojim aktivnostima i poslovanjem.
           
Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- prestankom djelovanja Udruge,
- izjavom o istupanju iz članstva,
- isključenjem iz članstva,
- neplaćanjem članarine u roku dužem od godinu dana.

Članak 14.

            Član Udruge može biti isključen iz članstva ako:
- krši odredbe Statuta,
- ugrozi interese Udruge svojim djelovanjem, naročito ako s dobavljačima i veletrgovcima, s kojima je Udruga u pregovorima ili bilo kojem drugom obliku suradnje, pregovara u svoje ime, neovisno od Udruge te na taj način pokuša ostvariti svoje vlastite interese,
- svojim ponašanjem narušava ugled Udruge,
- prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

            Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruge.
Upravni odbor Udruge može trenutno isključiti nekog člana ukoliko se njegovo ponašanje ne podudara s Ciljevima ili Statutom Udruge. Isključeni član može podnijeti pisani prigovor Skupštini Udruge u roku od petnaest dana od dana primitka odluke Upravnog odbora Udruge o isključenju, koje je dužno uvrstiti prigovor u dnevni red na svom prvom idućem zasjedanju. Isključeni član nema prava glasa na Skupštini, a odluka Skupštine je konačna.
Ukoliko član ne podnese prigovor u navedenom roku, odluka Upravnog odbora Udruge je konačna.

                                                         Članak 15.

Ako član Udruge istupi iz članstva, danom istupa gubi pravo na korištenje svih pogodnosti koje je stekao kao član Udruge te mora nadoknaditi Udruzi svu štetu koju trpi zbog istupa. Isti učinak nastupa i u slučaju isključenja člana društva.
Član koji istupi iz Udruge ili iz nje bude isključen, ne može postati članom najmanje narednih pet godina, računajući od dana izjave o istupu odnosno konačnosti odluke o isključenju.

 

IV.                TIJELA UDRUGE

Članak 16.

            Tijela Udruge su:                      
- Skupština,
- Predsjednik,
- Upravni odbor.

 

 

SKUPŠTINA

Članak 17.

            Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Svaki član Udruge ima jednog predstavnika u Skupštini.
Svaki član Udruge ima pravo na jedan glas.

Članak 18.

            Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
- bira  i razrješava Predsjednika Udruge,
- bira i razrješava članove, predsjednika i potpredsjednike Upravnog odbora Udruge,
- donosi odluku o pisanom prigovoru protiv odluke o isključenju člana od strane Upravnog odbora Udruge,
- razmatra izvještaj o radu predsjednika Udruge,
- odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, učlanjivanju u druge udruge ili istupanju iz     članstva drugih udruga, 
- odlučuje o prestanku Udruge,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Udruge utvrđenim ovim Statutom     
za koje nije nadležan Upravni odbor Udruge.

Članak 19.

Skupština Udruge se sastaje najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Upravni odbor Udruge.
Upravni odbor Udruge priprema dnevni red Skupštine i predlaže sastav radnog predsjedništva Skupštine.
Svako zasjedanje Skupštine nosi svoj redni broj.

Članak 20.

Na zahtjev najmanje 1/3 (trećine) članova, Upravni odbor Udruge je dužan sazvati zasjedanje Skupštine Udruge u roku od najviše 30 dana od dana primitka zahtjeva.
Ako Upravni odbor Udruge ne sazove Skupštinu, sjednicu Skupštine može sazvati predlagatelj u roku od slijedećih 10 dana.
Na sazvanoj sjednici skupštine razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 21.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako zasjedanju prisustvuje najmanje 2/3 (dvije trećine)  članova koji su podmirili članarinu za tekuću kalendarsku godinu.
Skupština Udruge odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
Odluke o promjeni Statuta i o prestanku Udruge, Skupština donosi (2/3) dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine.

 

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Predsjednik:
- predstavlja i zastupa Udrugu,
- odgovara za zakonitost rada Udruge,
- vodi Registar članova Udruge,
- podnosi izvješća Skupštini Udruge.

Predsjednika bira i razrješava Skupština, na vrijeme od 4 (četiri) godina, s time da isti može biti ponovno biran.

Predsjedniku Udruge mandat može prestati prije roka na koji je imenovan:
- razrješenjem po odluci Skupštine,
- ostavkom,
- prestankom članstva u Udruzi.

            Skupština bira i razrješuje Predsjednika Udruge natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

UPRAVNI ODBOR

Članak 23.

            Upravni odbor je najviše tijelo Udruge između dvaju zasjedanja skupštine.
Upravni odbor:
- utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna statuta Udruge,
- odlučuje o visini članarine,
- odlučuje o korištenju imovine Udruge,
- usvaja proračun i završni račun Udruge,
- donosi odluku o sjedištu Udruge,
- odlučuje o broju zaposlenih i visini plaća, te daje prethodnu suglasnost na ugovore o radu,
- odlučuje o načinu sudjelovanja Udruge u radu nacionalnih i inozemnih udruga,
- odlučuje o osnivanju, raspuštanju, zadacima i mandatu radnih tijela i odbora Udruge,
- odgovoran je za materijalno i financijsko poslovanje Udruge i za financijsku dokumentaciju,
- usvaja unutarnje akte,
- pregovara i donosi odluke o komercijalnim uvjetima za sklapanje ugovora o nabavi roba za       sve članove Udruge sa svim velikim dobavljačima roba,
- donosi odluku o osnivanju trgovačkog društva i obavljanju dopuštene gospodarske djelatnosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 24.

Upravni odbor čini 7 članova.
Predsjednika i članove Upravnog odbora bira Skupština Udruge na vrijeme od 4 (četiri) godina s time da mogu biti ponovo birani, a Predsjednik Udruge je po funkciji član Upravnog odbora.
Mandat članova Upravnog odbora može prestati:
- razrješenjem po odluci Skupštine,
- prestankom članstva u Udruzi,
- ostavkom.

Članak 25.

            Upravni odbor saziva Predsjednik Upravnog odbora. Sazivatelj ujedno vodi sjednice Upravnog odbora.
Upravni odbor se sastaje najmanje jednom u tromjesečju, a prema potrebi mogu se sazvati i izvanredna zasjedanja.
Na sjednicama Upravnog odbora u radu mogu sudjelovati na poziv Upravnog odbora,članovi Udruge, bez prava odlučivanja.

V.                  FINANCIJE I IMOVINA

Članak 26.

            Imovinu Udruge čine prihodi koje Udruga ostvaruje od:
- članarine,
- dobrovoljnih priloga,
- sponzorstava i donacija,
- sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Udruge,
- sredstava dobivenih dopuštenom gospodarskom djelatnošću,
- ostalih prihoda sukladno zakonu.
Financijska godina započinje 01. siječnja i završava 31. prosinca tekuće godine.
Poslovne knjige Udruge voditi će se u skladu sa zakonom.
Poslovne knjige Udruge biti će dostupne kontroli.

Članak 27.

            Prijedlog proračuna i završnog računa Udruge, usvaja Upravni odbor Udruge.

Članak 28.

            Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

 

VI.                STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 29.

            Statut je temeljni opći akt Udruge i svi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Nacrt izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravni odbor Udruge.
Skupština Udruge 2/3 (dvotrećinskom) većinom svih članova Skupštine odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta.

Članak 30.

            Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Udruge.

Članak 31.

            Svako tijelo Udruge donosi Poslovnik o svojem radu, a prijedlog Poslovnika sastavlja Predsjednik Udruge.

 

VII.              PRESTANAK UDRUGE

Članak 32.

            Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom.
Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) većinom svih članova, pod uvjetom da je pisani prijedlog sa obrazloženjem dostavljen svim članovima Udruge barem 30 (trideset) dana prije zasjedanja Skupštine.
U slučaju prestanka Udruge, sva financijska sredstva, te sva pokretna i nepokretna imovina Udruge postaju, osim ako Skupština ne odluči drugačije, vlasništvo Republike Hrvatske.

 

VIII.            ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa promjena statuta kod tijela uprave nadležnog za udruge.

 

 

HRVATSKA UDRUGA KIOSKA KIOSK.HR

                                                                 
Predsjednik Udruge

Pristupnica udruzi Kiosk.hr WORD PDF

Statut udruge Kiosk.hr WORD PDF